လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ

ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် (network) ဢၼ်လုၵ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းထႆး။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ –

1. ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းတႆးသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈ လႅၼ်မႃးၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၸၵႂႃႇ။

2. မိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢမ်မိူင်းၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃလႄႈလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉမၢႆမီႈမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၵႂႃႇၼႆလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးထုၵ်ႇပိူၼ်ႈယွၵ်ႇလႅၼ် လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း 2 လွင်ႈၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးၸုမ်းၼႆႉ ယဵင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢမ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပေႃးမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၶဝ်ႈထိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆး –

1. တေပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းလႄႈတၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး

2. တေပၼ်တၢင်းႁူႉလႄႈၶေႃႈမုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။