ဝႂ်သိပ်းပီ

ထၢမ်တွပ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈဝႂ်သိပ်းပီ

ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းထၢမ်

ဢီႊမဵဝ်ႊ ၵူၼ်းတင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ

ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ *

Maximum allowed file size is 10MB

ၵူၼ်းတူၺ်း 0 Revisions ၵဵပ်းသိမ်း
ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ
Last Post
Views
Posts

By ယိင်းယိင်း
1 year ago
120
1

Share: