ၵပ်းသိုပ်ႇ

သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးၶေႃႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵပ်းၵႆၢႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈမႃးလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။